วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบบ้านอิฐประสาน

บล็อกประสานคืออะไร
บล็อกประสานคือ วัสดุก่อรับน้ำหนักที่ได้ทำการพัฒนารูปแบบให้มีรู และเดือยบนตัวบล็อก เพื่อให้สะดวกในการก่อสร้าง โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ทราย หรือวัสดุเหลือทิ้งต่างๆที่มีความเหมาะสม นำมาผสมกับปูนซีเมนต์ และน้ำในสัดส่วนที่เหมาะสม อัดเป็นก้อนด้วยเครื่องอัดแล้วนำมาบ่ม ให้บล็อกแข็งตัวประมาณ 10 วัน จะได้คอนกรีตบล็อกที่มีความแข็งแกร่ง มีรูปลักษณะพิเศษ ที่สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ หรือก่อเป็นถังเก็บน้ำได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และประหยัดกว่างานก่อสร้างทั่วไป
บล็อกประสานแบ่งการใช้งานเป็น 2 ประเภท เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
คุณสมบัติพิเศษของ อิฐบล็อกประสาน

ก่อสร้างง่าย รวดเร็ว ประหยัดต้นทุน และค่าแรง โดยไม่จำเป็นต้องใช้แบบเสา วงกบ ไม้แบบ และการฉาบปูน
ทำเป็นชิ้นส่วนได้...แยกสร้างเป็นส่วนๆ ได้ เช่น บันได คาน พื้น เสา กำแพง เป็นต้น
สามารถสร้างแบบชั่วคราวและถาวรได้
บล็อกมีการระบายหรือถ่ายเทอากาศ ทำให้ประหยัดพลังงานได้
ใช้เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม้ สี เป็นส่วนประกอบน้อยกว่า ทำให้ประหยัดมากขึ้น (ประหยัดปูนซีเมนต์ได้ 30-50%)
มีความสวยงามตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องทาสี
ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**โดยลดการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาใช้
บล็อกดินซีเมนต์
บล็อกดินซีเมนต์ ทางเลือกใหม่เพื่อวัสดุก่อสร้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วท.) ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้     เพื่อการก่อสร้างอาคารในชนบท ดินซีเมนต์เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ (วท.)   โดยการนำดินผสมกับน้ำและปูนซีเมนต์ ได้พัฒนาและเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510  รวมเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี   จนกระทั่งก่อเกิดอุตสาหกรรมการผลิตขึ้นภายในหมู่บ้านและชุมชน   และช่วยลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศไทย
คุณลักษณะของดินซีเมนต์
1. ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมีความแข็งแรงและทนทาน
2. มีความสวยงามตามธรรมชาติไม่ต้องทาสี 
3. ช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยลดการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้าง
4. ประหยัดราคาในการก่อสร้างโดยใช้แรงงานในท้องถิ่น
5. ก่อสร้างง่ายและรวดเร็ว 
6. สร้างงานและอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในชนบท

คุณลักษณะของเทคโนโลยีดินซีเมนต์
ดินซีเมนต์คือส่วนผสมของดินรัง ซึ่งเป็นดินปนทรายชนิดหนึ่ง และมีอยู่ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำมาผสมกับปูนซีเมนต์และน้ำ คลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกัน  ตามอัตราที่กำหนดภายใต้ความชื้นพอเหมาะ นำไปใช้ประโยชน์โดยการบดอัดให้ได้ความหนาแน่นที่ต้องการ  เช่นในการทำถนน หรือใช้เครื่องบดอัดเพื่อให้เป็นก้อน เป็นบล็อกใช้งานก่อสร้างต่างๆ  เช่นใช้ก่อผนังรับน้ำหนักของตัวอาคาร  แทนการใช้เสาหรือคาน ก่อเป็นถังเก็บน้ำ 
คุณสมบัติที่สำคัญของดินที่ใช้ทำซีเมนต์
คุณสมบัติทางเคมีแระกอบด้วย
ซิลิก้า  75-85 % 
เหล็กอ๊อกไซน์ 1.5-3.5% 
อะลูมินา 8-12 % 
การสูญเสียน้ำหนักสำหรับการเผา%<_5% 
คุณสมบัติทางกายภาพ
ความชื้น 1.5-2.0 %(เมื่อตัวอย่างดินเผาผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ 110 บวกลบ  5 องศาเซลเซียส 
ปริมาณความชื้น 4.0-6.0%(เมื่อตัวอย่างดินเผาผ่านการตากแห้งในอากาศ) การหดตัวทางความยาวน้อยกว่าหรือติดลบ 1 % 
ค่าดรรชนีพิกัดความยืดหยุ่น non-plastic 
รูปแบบบล็อกที่นิยมผลิตบล็อกประสานหรือบล็อก(interlockingblock) หรือบล็อกพัฒนา  
ดินที่นำมาทำบล็อกประสานแล้วผ่านการทดสอบจนเป็นที่ยอมรับนั้นคือดินลูกรัง หินชนวนผุ ศิลาแลง
สลายตัว และหินฝุ่น
บล็อกตรงหรือบล็อกสี่เหลี่ยมใช้สำหรับก่อสร้างอาคาร ขนาดเต็มก้อน 12.5x25x10 ซม.ขนาดครึ่งก้อนขนาด 12.5x12.5x10 ซม. 
บล็อกโค้งสำหรับสร้างถังเก็บน้ำ  ขนาด 15x30x15 ซม. 
อุปกรณ์ในการผลิต
เครื่องอัดดินซีเมนต์
เครื่องอัดต้นฉบับ เป็นเครื่องบดอัดบล็อกดินซีเมนต์รุ่นแรก เรียกว่าเครื่อง ซินวาแรม (cinva-ram)  สามารถผลิตบล็อกทรงสี่เหลี่ยมผิวเรียบทั้ง 6 ด้าน  ในครั้งละ 1 ก้อน  ใช้แรงงานคนในการอัด บล็อกที่ได้ นำไปก่อสร้างเป็นผนัง(ประเภทรับน้ำหนัก) วิธีการก่อสร้างต้องใช้ปูนก่ออิฐที่เห็นอยู่ทั่วไป 
เครื่องบดอักบล็อกแบบประสาน เครื่องบดอัดบล็อกแบบประสานนี้ได้ดัดแปลงมาจากเครื่องซินวาแรม ซึ่งเป็นเครื่องบดอัดดินแบบเม ด้วยการเพิ่มเติมลูกสูบ หรือกระบอกอัดเป็นสองลูกเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานทั้งก้อน และได้พัฒนารูปแบบก้อนอิฐทรงสีเหลี่ยมให้มีเดือยบนตัวบล็อก เพื่อการประสานและการยึดตัวเวลาก่อ มีรูตรงกลางสำหรับเสียบเหล็ก  การอัดคงยังใช้แรงงานเป็นหลังอัดได้ครั้งละ 1 ก้อน 
เครื่องอัดบล็อกประสานแบบระบบสั่น วท. ได้มาจากการดัดแปลงเครื่องอัดบล็อกแบบประสาน  ทำให้สามรถผลิตได้ครั้งละ 2 ก้อน  เปลี่ยนจากการผลิตด้วยคนเป็นการอัดระบบสั่นด้วยมอเตอร์ และได้พัฒนาเครื่องช่วยเพิ่มกำลังอัด ให้สูงขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุที่นำทำบล็อกได้หลายชนิด 
เครื่องอัดบล็อกประสานไฮโดรลิก จากการที่ก่อสร้างด้วยอิฐบล็อกซีเมนต์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นที่นิยมในชนบท เพราะเป็นการง่ายต่อการผลิตและการก่อสร้าง
ข้อแนะนำ
ดินซีเมนต์ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างที่พักอาศัยนั้น ได้ผลดีคือมีความคงทนถาวร สวยงาม ราคาถูก มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในชนบท
แบบบ้านตัวอย่างอิฐประสาน
ภาพประกอบ : อินเตอร์เน็ต


Furniture and home ideas